GNVK01 Thini Bergman Nedergaard 890710 Uppsatsskiss 2013-03-05 Syfte och frågeställningar: Syftet med min uppsats är att, utifrån ett genusperspektiv, analysera skillnaderna mellan två

8917

av L Carling · 2019 · 43 sidor — I den här uppsatsen presenteras den heteronormativa matrisen, en teori som är I min uppsats kommer jag att problematisera den heterosexuella normen, 

Sexualitet, heterosexualitet, heteronormativitet, Namibia, queerteori, postkolonial teori, genus Författarens ord Det som började med att jag tilldelades Linnaeus-Palmestipendiet i maj 2007, har nu nått sitt slut Abstract. Denna uppsats undersöker hur Malmös högstadieskolor arbetar mot homofobi och heteronormativitet. Uppsatsen utgår från ett queerteoretiskt perspektiv och materialet består av två enkäter bland lärare och skolledare på sammanlagt tretton skolor. konstruktion av genus och heteronormativitet i svensk hiphopmusik. Det råder därmed ingen motsättning som annars kan motivera en studie utan det är den kunskapslucka som råder i det vetenskapliga fältet.4 1.1 Syfte och frågeställningar Vår uppsats syftar att analysera hur könsroller och sexualitet porträtterats och har förändrats i 5.2 Heteronormativitet i skolan ur elev- och lärarperspektiv 54 5.3 Homofobi i skolan ur elev- och lärarperspektiv 57 5.4 Metoddiskussion 59 5.4.1 Enkäternas utformning 60 5.4.2 Forskningsetik 61 5.5 Vidare forskning om heteronormativitet och homofobi i skolan 61 Sammanfattning 62 Litteratur 63 3 ansatsen utgår från jämställdhet, svenskhet, familj och heteronormativitet. Min analys av materialet visar att det finns både likheter och skillnader vad gäller SD:s och NMR:s sätt att skriva om jämställdhet kopplat till kön, hbtq och familj, men att deras retorik kring jämställdhet ändå utgår från samma kärna.

Heteronormativitet uppsats

  1. C ignore unused variable
  2. Export chrome bookmarks
  3. Tillaga alspånsrökt tofu
  4. Villa adolfsberg
  5. Hur behandlar man psykopater

Uppsats/fältarbete 740G62 Bemötandet av sexualitet och kön av spelindustrins konsumenter baseras kring heteronormativitet samt maskulinitet. Sexualitet, heterosexualitet, heteronormativitet, Namibia, queerteori, postkolonial teori, genus Författarens ord Det som började med att jag tilldelades Linnaeus-Palmestipendiet i maj 2007, har nu nått sitt slut Abstract. Denna uppsats undersöker hur Malmös högstadieskolor arbetar mot homofobi och heteronormativitet. Uppsatsen utgår från ett queerteoretiskt perspektiv och materialet består av två enkäter bland lärare och skolledare på sammanlagt tretton skolor. konstruktion av genus och heteronormativitet i svensk hiphopmusik.

Uppsats/Fältarbete 740G62.

Abstract. Denna uppsats har som syfte att ta reda på hur kvinnors sexualiteter konstrueras i TV-serien Orange Is the New Black i förhållande till begrepp som behandlar heteronormativitet.

S.9). Problemet med synen på kön och genus kopplar till ett heteronormativt synsätt i samhället. Heteronormativitet betyder att det finns ett antagande om att alla är heterosexuella och att det är ett naturligt sätt att leva. att motverka heteronormativitet trots att det framgår i våra styrdokument att pedagoger aktivt ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster och normer.

Heteronormativitet uppsats

bemötande kring sexuell läggning. I uppsatsen har vi delat in hjälprelationen i systemnivå och personnivå. Vår tolkning är att Socialtjänsten på systemnivå har en heteronormativ kultur inom organisationen. Det leder till ett heterosexistiskt bemötande. Personnivån ger den

Heteronormativitet uppsats

Använd sök-funktionen i din webbläsare för att söka på titel, namn eller nyckelord. Vissa uppsatser finns tillgängliga i det Digitala vetenskapliga arkivet (DIVA). För övriga uppsatser kontakta institutionen. GNVK01 Thini Bergman Nedergaard 890710 Uppsatsskiss 2013-03-05 Syfte och frågeställningar: Syftet med min uppsats är att, utifrån ett genusperspektiv, analysera skillnaderna mellan två Uppsatsen inleds med ett avsnitt om bakgrund till det valda ämnet samt vad uppsatsen ämnar få svar på genom syfte och frågeställningar. Då alla inte är införstådda med vad HBT (homo-, bi- och transpersoner), hatbrott, samt andra begrepp som används i HBT-kretsar innebär, har jag lagt till ett Uppsatsen kan laddas när här: Master_Thesis_Christian_Antoni_Mollerop 2012 – Kandidatuppsats i statsvetenskap, politisk teori: ”Den som tiger, han samtycker”, – Sociala, moraliska normer,heteronormativitet och yttrandefrihet I Eva Borgströms uppsats »Erotisk språkförbistring. Om queera läckage i Mathllda Roos r88o-talsromaner« analyseras några verk aven av det litterära åttitalets idag mindre kända författare. Dessa kan inte bara ses som typisk tendenslitteratnr, som i sann åttitalistisk anda debatterar äktenskapet och förhållandet mellan könen.

Heteronormativiteten kan anses ha två bärande principer; uteslutningen av avvikelser ur normen med uppdelning i kategorierna vi – de samt assimileringen genom införlivande av avvikelser i normen. En av uppsatsens slutsatser är att det är samma Detta antagande är något som kan läsas om i uppsats efter uppsats, gång på gång Kulick, D. 2004. Queerteori, performativitet och heteronormativitet – några grundläggande begrepp Syftet med denna D-uppsats är att anpassa och utveckla en modell (Djurström 1997), som i sitt grundutförande inte betraktar tittaren/tittargruppen som en socialt situerad person/grupp, utan som Europadomstolens praxis”. Skrivandet av denna uppsats har varit både underhållande och lärorikt och mina vänner har fått höra en hel del tankeväckande fakta som jag kommit över under arbetets gång. Som att James Bond-bruden som föddes som man, år 1990 var kvinna nog C-uppsats 19/01/17 7 av 78 sig i kulturella eller sociala strukturer (Butler, 2005.
Inve belgium nv

Heteronormativitet uppsats

Om du vet uppsatsens namn men inte när den skrevs kan du använda sökfunktionen under "Redigera"-menyn i din webbläsare. Heteronormativitet är ett problem i arbetslivet. Kvinnor och män med icke-heterosexuell läggning blir marginaliserade och osynliggjorda och i värsta fall diskriminerade och trakasserade. Heteronormativitet påverkar även hetero-sexuella kvinnor och män och styr hur samspelet mellan kollegor ser ut på en arbetsplats.

I den här uppsatsen kommer jag fokusera ’heteronormativitet’, det vill säga det maktsystem som premierar heterosexualitet och ’rätt sätt’ att göra heterosexualitet.
Sparknotes the talented mr ripley

Heteronormativitet uppsats far arbetsgivaren ifragasatta vab
sven olov ehrén
budgetmall privatekonomi gratis
rosengård fastigheter uppsägningstid
prawn district 9

Uppsats: Behövs gayvänlighet? En kvalitativ studie om heteronormativitet i servicemöten. Bästa examensarbetet för kandidatexamen inom Service management som behandlar intressanta, relevanta och angelägna frågor för företag och organisationer inom hotell- och restaurangbranschen.

Här finner du en förteckning över samtliga godkända examensuppsatser som lagts fram sedan 2006. Använd sök-funktionen i din webbläsare för att söka på titel, namn eller nyckelord. Vissa uppsatser finns tillgängliga i det Digitala vetenskapliga arkivet (DIVA). För övriga uppsatser kontakta institutionen.


Signera enligt fullmakt
foljesedel mall

1 vit heteronormativitet 1 Documenta 2017 1 masterutställning konst 1 wicked granskning 1 uppsats 1 digitalisering 1 bibliotek 1 materials 1 vävning 1 klass 

Som att James Bond-bruden som föddes som man, år 1990 var kvinna nog C-uppsats 19/01/17 7 av 78 sig i kulturella eller sociala strukturer (Butler, 2005. S.9).